Stowarzyszenie Ptaki Polskie

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, działających na rzecz ochrony dziko żyjących gatunków i ich siedlisk, zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz na rzecz rozwoju zrównoważonego.

Featured image Stowarzyszenie Ptaki Polskie